Dnes je pátek 23.02.2018
Svátek má Svatopluk

HLÁŠENÍ ROZHLASU

publikováno: 08.09.2017   |   Gabriela Kučerová

 Výsledky voleb v Nenkovicích - volby prezidenta republiky ČR konaných ve dnech 12-13.1.2018

    jméno kandidáta         počet hlasů

1. Mirek Topolánek                 4

2. Michal Horáček                 17

3. Pavel Fischer                    34

4. Jiří Hynek                            2

5. Petr Hannig                         0

6. Vratislav Kulhánek              1

7. Miloš Zeman                    106

8. Marek Hilšer                      15

9. Jiří Drahoš                         79

 

 

                                                    *  *   *  *   *  *

 

Ples obce Nenkovice již v pořadí XIII., se uskuteční 17:února 2018 na Kd v Nenkovicích. začátek ve 20 hodin,

Hraje Markéta a Vlastik, dále CM Palagria. Ples bude zahájen ve 20:15 mažoretkami Dejna, dále pak uvidíte ukázky společenských tanců - taneční klub Rokaso.

Bohatá tombola.

Za případné dary do tomboly děkujeme.

 

                     *   *   *

Hody v Nenkovicích se uskuteční 10 - 12. srpen 2018.

 

                    *   *   *   *   *

 

OZNÁMENÍ

    o době a místě konání volby prezidenta ČR.

Starosta obce Nenkovice podle § 14 a § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, o z n a m u j e :

Volba prezidenta republiky (I.kolo) se uskuteční:

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání volby je budova obecního úřadu v Nenkovicích, 1 volební okrsek.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou dodány voliči nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta republiky. Ve dnech volby prezidenta republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se tyto uskuteční:

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby ve volební místnosti ve dnech volby prezidenta ČR.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

K zajištění důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen dbát pokynů okrskové volební komise.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. 

 

*  *  *   *   *   *

 

Oblastní charita Hodonín a Farní charita Želetice děkují všem občanům,kteří přispěli

do letošní Tříkrálové sbírky.V naší obci se vybralo celkem 14 368.-Kč

     

*  *   *   *   *    *

 

 

*      *     *     *     *

E-on - ořez stromů - bližší info v sekci Úřední deska

 

*      *     *     *     *

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov (dále jen “katastrální úřad“), Vám oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),že katastrální operát v katastrálním území Nenkovice obce Nenkovice bude obnoven novým mapováním.
Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude zahájena zjišťováním průběhu hranic
katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov přibližně v období od 01.02.2018 do
01.02.2019. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem. Průběh hranic bude zjišťován podle § 42 katastrálního zákona a § 48 až 51 katastrální vyhlášky.
(bližší info v sekci Úřední deska)
 
 

*      *     *     *     *

Pronájem KD na konání soukromé akce 

přízemí (kavárna) - 1000,-Kč, celý prostor KD (přízemí + sál) 1500,-Kč

+ 100,-Kč voda + energie.

                            ************

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Tel.: 542 191 111

430.000 složenek putuje do schránek poplatníků (tisková zpráva)

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28. dubna do 29. května tohoto roku na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

 

 

 

 

Informace Pošta Partner

Od 1.4.2017 bude pobočku pošty v Želeticích provozovat Obec Želetice pod názvem Pošta Partner. Provoz zůstane zachován ve stávajících prostorách pošty v budově obecního úřadu. Veškeré poštovní služby, které jsou zde dnes provozovány, zůstanou zachovány i v budoucnu, pouze bude omezen prodej doplňkového sortimentu.

Z provozních důvodů (stěhování a nastavení provozního systému) bude pobočka v pátek 31.3. a v pondělí 3.4. uzavřena.

V úterý 4.4. bude otevřeno až v odpoledních hodinách. V souvislosti se změnou provozovatele dojde na pobočce Pošta Partner od 1.4.2017 ke změně provozních hodin pro veřejnost takto:

Pondělí                8:00 – 12:00

Úterý                   8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

Středa                                                       14:00 – 18:00

Čtvrtek                8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

Pátek                   8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

 

 

Veterinární ordinace u Mikeše

Nová ordinační doba: Po: 15-19 h

                                   Út:   8-10 h

                                   St,Čt,Pá: 15-19 h

www.veterina-mikes.cz
tel.: +420 777 967 286

 

 

Poplatky pro rok 2017 (odpad, pes, voda hřbitov, nájem hrob na 10 let) uhraďte v týdnu od 20.3.2017 do 24.3.2017.

Částky zůstávají stejné.

 

 

 

 

Obec vydala publikaci ,,Neobyčejní lidé Nenkovic“.

K prodeji na OÚ. Cena 50,- Kč za 1 ks.

 

 

 

                                 Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“

realizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí

prostřednictvím Charity Kyjov

 

Jedinci či rodiny ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, které dlouhodobě omezuje materiální nedostatek si mohou vyžádat na Charitě Kyjov „balíček potraviny“ nebo „balíček hygiena“. Balíčky obsahují základní trvanlivé potraviny pro dospělé ale i pro děti.

Balíčky jsou vydávány v Občanské poradně, Palackého 194, Kyjov (sídlo Charity Kyjov).

Výdej balíčků: pondělí až pátek: 9.-15.h

Výhodou je nejdříve zkontaktovat pracovníky telefonicky a domluvit se na čase vyzvednutí balíčků, aby se zamezilo dlouhému čekání z důvodu konzultace pracovníka s jiným žadatelem. V Občanské poradně probíhají konzultace nejčastěji po tel.domluvě.

 

Tel. Kontakty: 518 323 767

Mgr. Karla Blahůšová, tel. 724 353 902

Mgr. et Mgr. Jiří Bulíček, tel. 733 741 438

 

 

Galerie a OÚ Nenkovice  - akad. malíře Jano Köhlera.

Stálá expozice bude otevřena po dobu úředních hodin OÚ.

 

 

Nenkovjánek

Vedoucí   dětského  souboru  Nenkovjánek  oznamuje, že každý pátek v 16:30hodin proběhne zkouška  budově OÚ. Možné změny budou oznámeny.

 

 

Chovatelské potřeby Ždánice Vám nabízí široký sortiment krmiv a chovatelských potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ptáky, slepice, králíky, prasata a jiná zvířata.

 

 

UPOZORNĚNÍ- v naší obci je vyhláškou zakázán podomní prodej a nabízení služeb. V této souvislosti žádáme zejména starší občany, aby nevpouštěli do svých domů žádné cizí osoby a nic nepodepisovaly.

 

 

 

U sběrného dvora v Příhoně je přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Občané můžou do tohoto kontejneru bezplatně vhazovat trávu, listí, větve, rostliny a jiný bioodpad.

 

Sběrný dvůr bude otevřen od dubna 2018.

 

Ve dvoře OÚ je přistaven kontejner na drobný kovový odpad.

 

Vývoz žlutých popelnic na plast z domácností proběhne ve dnech:

 

                                  20. ledna             14. července

                                  17. února             28. července

                                17. března             11. srpna

                                  3. dubna              25. srpna

                                28. dubna              15. září

                                12. května             29. září

                                26. května             13. října

                                  9. června             27. října

                                23. června             24. listopadu

                                                               22. prosince

 

 

 

 

Vývoz popelnic:

BIO odpad - pátek sudé týdny.

komunální odpad - pátek lichý týden.

Podrobně zaznamenány termíny pro bio a komunální odpad do  kalendáře A4 a rozneseno do domácností. V případě potřeby můžete znovu vyzvednout kalendář s termíny na OÚ Nenkovice.

 

*      *     *     *     *

sdílet na Facebooku