obec
NENKOVICE

Vidimace a legalizaceOvěřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).
Lze vyřídit na Obecním úřadě Nenkovice v úředních hodinách (pondělí, středa).
 
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
 Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 
Úřad za obsah listin neodpovídá.
O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.
Důvody k neprovedení vidimace či legalizace jsou stanoveny zákonem o ověřování.
 
Co musíte předložit:
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný
  1. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
  3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,
    přičemž doklad podle odstavce  2. nebo 3. lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.
 
Správní poplatky:
Vidimace:   30,- Kč/1 stranu A4 vidimované listiny
Legalizace: 30,- Kč/1 podpis
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
publikováno: 01.01.2022  |  
Gabriela Kučerová
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace